Niezwykle proste w kredytowaniu, przejrzyste i stale dostępne kredyty gotówkowe to produkty cieszące się niegasnącą popularnością wśród pożyczkobiorców. Szeroki zakres finansowania sprawił, iż kredyty gotówkowe stały się jednymi z najlepszych form kredytowych dostępnych w bankach. Zobacz, jak dzisiaj funkcjonują pożyczki gotówkowe.

   


Kredyt gotówkowy


Kredyt gotówkowy przeznaczony jest na dowolny cel konsumpcyjny kredytobiorcy, niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kredyty gotówkowe udzielane są przez banki w złotych polskich, przy czym dostępne są również kredyty oferowane w walutach obcych. Pożyczka dostępna jest dla każdej osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, zdolność kredytową i stałe źródło dochodu. Aktualnie placówki bankowe umożliwiają wnioskowanie o kredyt gotówkowy dwóm osobom (również osobom niepozostającym w związku małżeńskim), na podstawie jednej umowy. Uruchomienie kredytu gotówkowego odbywa się podobnie, jak pozostałych produktów bankowych. Kredyty gotówkowe posiadają oprocentowanie ustalane w stosunku rocznym według stopy stałej lub zmiennej. Wysokość stopy stałej nie podlega zmianie w całym okresie kredytowania. Stopa zmienna ustalana jest jako suma stawki referencyjnej banku i marży banku. Zmiana oprocentowania następuje w przypadku zmiany stawki WIBOR (stawki referencyjnej) i ma wpływ na wartość zadłużenia oraz wysokość rat kapitałowo-odsetkowych. Standardowo pożyczka spłacana jest w formie rat kapitałowo-odsetkowych równych w całym okresie kredytowania bądź malejących z upływem okresu kredytowania. Bez względu na rodzaj kredytu gotówkowego, kredytobiorca może skorzystać z pożyczki wraz z ubezpieczeniem spłaty zobowiązania. Kredyty gotówkowe dostępne są wielu bankach wraz z pakietowym ubezpieczeniem. Ubezpieczenie spłaty kredytu pozwala zabezpieczyć rodzinę kredytobiorcy przed koniecznością spłaty kredytu w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie spłaty kredytu pozwala przenieść na ubezpieczyciela ryzyko związane ze śmiercią, poważnym zachorowaniem, trwałą lub czasową niezdolnością do pracy. W przypadku śmierci kredytobiorcy w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz całkowitej i trwałej niezdolności do pracy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku, towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa całe zadłużenie pozostające do spłaty. W razie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznej, czasowej niezdolności do pracy spowodowanej pobytem w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zakład ubezpieczeniowy dokonuje spłat nawet 6 rat kredytu. Okres ubezpieczenia odpowiada okresowi kredytowania. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest przeważnie indywidualnie i zależy od długości okresu kredytowania. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z góry za cały okres ubezpieczenia.Kredyt gotówkowy dostępny jest obecnie w bankach bez zabezpieczeń, poręczycieli oraz bez zgody współmałżonka. Oferty takich kredytów są ograniczone cenowo. Ubiegający się o wyższe kwoty kredytów wnioskodawcy zobowiązani są do ustanowienia zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Najlepszy kredyt gotówkowy może być zabezpieczony z formie zastawu lub zastawu rejestrowego na jednostkach uczestnictwa w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, przewłaszczenia pojazdu wraz z wystawioną na bank polisą ubezpieczenia, blokady rachunku jednostek uczestnictwa w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych wraz z pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem, poręczenia według prawa cywilnego, zastawu rejestrowego na pojeździe wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, blokady rachunku papierów wartościowych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych prowadzonego w biurze maklerskim wraz z pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem, zastawu rejestrowego na akcjach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, kaucji lub blokady środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych wraz z upoważnieniem dla banku do pobrania środków zdeponowanych na rachunkach tytułem spłaty kredytu, przewłaszczenia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, zastawu rejestrowego na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, blokady rachunków papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski wraz z pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem, ubezpieczenie spłaty kredytu i niekiedy hipoteki na nieruchomości. Kredyty gotówkowe mogą być zabezpieczone również aktywami płynnymi, takimi jak wybrane jednostki funduszy inwestycyjnych, terminowe lokaty złotowe i walutowe, bony skarbowe oraz obligacje Skarbu Państwa zdeponowane na rachunku papierów wartościowych w danym Domu Maklerskim, środki zgromadzone na koncie oszczędnościowym w złotych oraz środki zdeponowane na rachunku kaucji w złotych i walutach obcych. Taka specjalna pożyczka gotówkowa zabezpieczona aktywami płynnymi pozwala finansować dowolny cel kredytobiorcy. W odróżnieniu od standardowej oferty kredytu gotówkowego, najlepszy kredyt zabezpieczony aktywami płynnymi dostępny jest w kwocie zależnej od wartości posiadanych aktywów płynnych. Kredyt spłacany jest w miesięcznych ratach. Jeżeli okres kredytowania nie przekracza 12 miesięcy, kredytobiorca może spłacać miesięczne odsetki, a spłaty kapitału dokonać na koniec okresu kredytowania.

Na rynku bankowym kredyty gotówkowe mogą mieć z góry określony cel finansowania. Jednym z takich produktów jest kredyt gotówkowy przeznaczony na zakup papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub podczas pierwszej oferty publicznej. Kredyt ten przyznawany jest na krótki okres kredytowania, średnio 4 miesiące. Banki dla każdej emisji papierów wartościowych określają indywidualne warunki kredytowania. Warunkiem otrzymania kredytu jest posiadanie rachunku pomocniczego w wyznaczonym przez bank Domu Maklerskim, który zostanie objęty stałą blokadą. Rachunek pomocniczy pozwala obsługiwać wszystkie kredyty przeznaczone na zakup papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub podczas pierwszej oferty publicznej kredytobiorcy. Dodatkowo rachunek pomocniczy służy do obsługi kilku kredytów jednocześnie. Kredyty gotówkowe przeznaczone na zakup papierów wartościowych spłacane są ze środków własnych kredytobiorcy lub ze środków pochodzących ze sprzedaży kredytowanych papierów wartościowych. Zabezpieczeniem kredytów są najczęściej pełnomocnictwa do rachunków pomocniczych kredytowych, złożone jednorazowo w Domu Maklerskim wraz z dyspozycją otwarcia tych rachunków.
Dodatkowo wśród oferty produktów gotówkowych kredyty konsolidacyjne i limity kredytowe w koncie. Kredyt gotówkowy konsolidacyjny przeznaczony jest dla osób posiadających wiele zobowiązań kredytowych w różnych bankach. Kredyt konsolidacyjny pozwala połączyć wszystkie posiadane i udokumentowane zadłużenia w jedno, dzięki czemu kredytobiorca spłaca wyłącznie jedną ratę z atrakcyjniejszym oprocentowaniem. Kredyt konsolidacyjny scala zarówno posiadane produkty w walucie krajowej, obcej oraz indeksowane kursem waluty obcej. Konsolidacji podlegają kredyty i pożyczki gotówkowe/samochodowe/mieszkaniowe, zadłużenia na kartach kredytowych, kredyty ratalne przeznaczone na zakup artykułów przemysłowych i usług, limity kredytowe, limity odnawialne, kredyty i limity w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych. Decydujący się na konsolidacyjny kredyt gotówkowy kredytobiorcy mogą dodatkowo skorzystać z wydłużenia okresu kredytowania. Limity kredytowe w rachunku to jeden z produktów gotówkowych, który może być wykorzystany na finansowanie bieżących potrzeb. Kwota limitu uzależniona jest głównie od wysokości stałych wpływów na rachunek oraz czasu jego funkcjonowania. Limity w koncie zakładane są na okres zazwyczaj 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia. Oprocentowanie limitów w rachunku liczone jest według zmiennej stopy procentowej. Każda wpłata na rachunek powoduje spłatę limitu lub jej zmniejszenie. Odsetki naliczane są tylko od faktycznie wykorzystanego limitu.
Aby móc otrzymać pożyczkę bądź kredyt gotówkowy w banku należy przygotować następujące dokumenty:
- podstawowe dokumenty poświadczające tożsamość: dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja,
- dokumenty stwierdzające źródło dochodów: zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów/odcinek emerytury lub renty/umowy zlecenia lub umowy o dzieło z ostatnich kilku miesięcy,
- dokumenty warunkujące możliwość ustanowienia zabezpieczenia: w zależności od przyjętej formy zabezpieczenia spłaty kredytu.

Kredyty gotówkowe stale udoskonalane dla kredytobiorców są bezwzględnie najlepszymi produktami kredytowymi na rynku. Prostota i elastyczność kredytowania to główne zalety kredytów. Teraz możesz finansować każdy dowolnie wybrany przez siebie cel konsumpcyjny dzięki wygodnym i przejrzystym parametrom kredytowym.